INFORMACIJA O OSNOVNIM FINANCIJSKIM REZULTATIMA POSLOVANJA GOSPODARSTVA GRADA KRIŽEVACA ZA 1999. GODINU

1. UVODNE NAPOMENE

Informacija o osnovnim financijskim rezultatima poslovanja gospodarstva Grada Križevaca za 1999. godinu zasniva se na materijalu i podacima Zavoda za platni promet Podružnica Bjelovar - Rezultati poslovanja poduzetnika trgovačkih društava za razdoblje siječanj-prosinac 1999. godine.

Isto tako za određene moguće usporedbe elemenata i pokazatelja u smislu njihovog povećanja ili smanjenja u odnosu na prethodnu 1998. godinu korišteni su materijali sa podacima iz istog izvora.

Hrvatsko gospodarstvo, kao i sva financijska gospodarstva tijekom 1999. godine djelovalo je u uvjetima nestabilnog financijskog tržišta.

U ukupnosti gospodarstva Republike Hrvatske tijekom 1999. godine, bilježimo mnogobrojne aktivnosti, naročito na području proračunskog deficita, deficita tekućih transakcija i deficita na tržištu novca, sa ciljem realizacije rasta DBP, osiguranje stabilnih izvora u Državnom proračunu, otklanjanje poremećaja u bankarskom sustavu, zaustavljanje tendencije nelikvidnosti pravnih subjekata i dr.

U zakonodavnoj oblasti pored ostalog donošeni su određeni zakoni i mjere radi zaštite vjerovnika i reguliranja potraživanja i obaveza sa ciljem smanjenja nelikvidnosti. U uzrocima nelikvidnosti postoji više analiza no jedna od uvaženijih je ona, koja pojavu nelikvidnosti vezuje za pojavu gubitaka u gospodarstvu, od čega dolazi zajedno sa utjecajem lošeg poslovanja i neoptimalnom javnom potrošnjom (porezi, doprinosi, opterećenja). Polazeći od toga, rješenja problema globalne nelikvidnosti za sada se baziraju na otklanjanju četiriju uzroka njegova nastanka u mjeri u kojoj je to moguće bez inflacijskog udara. Ti osnovni uzroci odnose se na slijedeće:
- nedovoljnu količinu transakcijskog novca,
- erozije bankarskog i financijskog sustava,
- erozije kapitala,
- nepovoljni krediti.

Informacijom o osnovnim financijskim rezultatima poslovanja gospodarstva Grada Križevaca u 1999. godini obuhvaćeni su rezultati poslovanja 297 poduzetnika, od čega 5 velikih, 14 srednjih i 278 malih poduzetnika.

 

2. OSNOVNI FINANCIJSKI REZULTATI POSLOVANJA PODUZETNIKA

Osnovni financijski rezultati poslovanja poduzetnika Grada Križevaca za 1999. godinu obuhvaćaju elemente ostvarene za 1999. godinu uz određene moguće pokazatelje i podatke u usporedbi sa ostvarenjem prema prethodnoj 1998. godini. Osnovni financijski rezultati poslovanja poduzetnika Grada Križevaca za 1999. godinu ostvareni su kako slijedi u narednoj tabeli (u kunama):

ELEMENTI Ostvareno 1999. Indeks 1999/98.
Ukupan prohod 1.465.083.908 107
Ukupni rashodi 1.460.93 8.015 108 108
Dobit prije oporezivanja 30.730.418 99 99
Gubitak prije oporezivanja 26.584.525 152 152
Porez na dobit 5.920.569 85 85
Dobit nakon oporezivanja 24.813.175 103 103
Gubitak nakon oporezivanja 26.587.854 152 152
Dobit tekućeg razdoblja 24.813.175 103 103
Gubitak tekućeg razdoblja 26.587.853 152 152
Troškovi osoblja 159.957.744 103 103
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada 3.905 98

Ukupan prihod poduzetnika na području Grada Križevaca za 1999. godinu iznosio je 1.465,1 milijun kuna, što predstavlja povećanje u odnosu na prethodnu godinu za 7%. Određeni rast prihoda za 1999. godinu rezultat je rasta najvećim dijelom poslovnih prihoda. Financijski prihodi ukazuju na neznatan porast, dok izvanredni prihodi bilježe znatan trend pada.

Poslovni prihodi predstavljaju prihode osnovne djelatnosti poduzetnika a odnose se na prihode od prodaje proizvoda, roba i usluga u zemlji i inozemstvu, kao i ostale prihode koji proizlaze iz osnovne djelatnosti poduzetnika.

Ukupni rashodi iznosili su 1.460,1 milijun kuna, što u odnosu na ostvarene prihode ukazuje na ostvarenje određenog nivoa, ekonomičnosti poslovanja ukupnog gospodarstva Grada Križevaca za 1999. godinu. Niži nivo ostvarenja rashoda u odnosu na ukupni prihod gospodarstva Grada Križevaca za 1999. godinu proizlazi prije svega s osnova nižeg ostvarenja poslovnih rashoda u odnosu na prethodnu 1998. godinu. U strukturi poslovnih rashoda iskazani su materijalni troškovi i troškovi prodanih proizvoda, roba i usluga, troškovi osoblja, amortizacija, te ostali troškovi vezani za osnovnu djelatnost poduzetnika.

U ukupnosti naprijed navedenih osnovnih financijskih rezultata poslovanje poduzetnika za 1999. godinu, kao najosnovniji i najbitniji pokazatelj je ostvarena dobit tekućeg razdoblja u iznosu 24,8 milijuna.

Iako dobit bilježi rast u odnosu na prethodnu godinu za 3%, gospodarstvo Grada Križevaca za 1999. godinu ostvarilo je negativan konsolidirani financijski rezultata u iznosu 1,77 milijuna kuna, kao razlika izmedu dobiti i gubitka. U 1998. godini taj rezultat je pozitivan i iznosio je 6,5 milijuna kuna.

Kod elemenata poslovanja gospodarstva Grada Križevaca za 1999. godinu u naprijed navedenoj tabeli iskazani su troškovi osoblja u iznosu 159,9 milijuna kuna uz rast prema prethodnoj godini od 3%. Taj element obuhvaća bruto plaće i naknade plaća na teret poduzetnika, doprinose na plaće za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Prosječan broj zaposlenih na temelju sati rada iznosi 3.905 radnika, što u odnosu na isti podatak za prethodnu 1998. godinu ukazuje na pad broja zaposlenih za 86 radnika.

 

3. DOBIT, GUBITAK, ZAPOSLENOST, PLAĆE I OSTALI VAŽNIJI ELEMENTI, PODACI I POKAZATELJI

Dobit i gubitak

Prema godišnjim statističkim izvještajima za razdoblje siječanj-prosinac 1999. godine poduzetnici s područja Grada Križevaca iskazali su bruto dobit, odnosno dobit prije oporezivanja u iznosu od 30,7 milijuna kuna. Istovremeno gubitak prije oporezivanja iznosio je 26,6 milijuna kuna, što znači da je gospodarstvo na razini Grada Križevaca ostvarilo dobit u iznosu od 4,1 milijun kuna. Kroz naredni tabelarni prikaz naprijed navedeno iskazano je kako slijedi (u kunama):

ELEMENTI Ukupan prihod iz redov. poslov. Ukupni rashodi iz redov. poslov. Izvanredni prihodi Izvanredni rashodi Ukupan prihod Ukupni rashodi
Iznosi za prihode i rashode 1.457.707.357 1.450.328.363 7.376.551 10.609.652 1.465.083.908 1.460.938.015
Dobit - 7.378.994 - - - 4.145.893
Gubitak - 3.233.101 - - - -
U računu dobiti i gubitka po godišnjim statističkim izvještajima za 1999. godinu 60 poduzetnika s područja Grada Križevaca iskazalo je gubitak prije oporezivanja u iznosu od 26,6 milijuna kuna. Kod velikih poduzetnika, 2 su poduzetnika iskazala gubitak nakon oporezivanja u iznosu od 8,8 milijuna kuna ili 33% ukupnog gubitka. Srednje veliki i veliki poduzetnici - 6 poduzetnika iskazalo je gubitak nakon oporezivanja u iznosu od 11,0 milijuna kuna ili 41,3% od ukupnog gubitka. Mali poduzetnici njih 52 iskazalo je gubitak nakon oporezivanja u iznosu 6,8 milijuna kuna ili 25,7% ukupnog gubitka. U narednoj tabeli daje se prikaz ostvarenih gubitaka po djelatnostima (u kunama):
DJELATNOST Gubitak obračunskog razdoblja prije oporezivanja Gubitak nakon oporezivanja
Poljoprivreda, lov, šumarstvo 10.701.202 10.701.202
Rudarstvo i vađenje ruda 21.628 21.628
Prerađivačka industrija 7.186.434 7.186.434
Građevinarstvo 338.021 338.021
Trgovina na veliko i malo 7.936.154 7.937.017
Hoteli i restorani 62.600 62.600
Prijevoz, skladištenje, veze 211.939 214.405
Poslovanje nekretninama 82.564 82.564
Ostale društvene i soc. djelatnosti 43.983 43.983
UKUPNO 26.584.526 26.587.854

Iz prezentirane tabele ostvarenog gubitka po djelatnostima najveći dio otpada na poljoprivredu 10,7 milijuna kuna ili 40%, zatim trgovinu na veliko i malo 7,9 milijuna kuna ili 30% i preradivačku industriju 7,2 milijuna kuna ili 27%, a 3% na preostale iskazane djelatnosti

Plaće i zaposlenost

Kao što je naprijed istaknuto prosječan broj zaposlenih za 1999. godinu iznosio je 3.905 radnika. Ostvarena mjesečna bruto plaća po radniku iznosila je 3.414 kuna a prosječna mjesečna neto plaća po radniku 2.045 kuna. Broj zaposlenih i plaće po oblicima vlasništva ostvareno je kako slijedi

Oblik vlasništva Prosječan broj zaposlenih na bazi sata rada Prosj.mjesečna bruto plaća po radniku u kn Prosj.mjesečna neto plaća po radniku u kn
Društveno 109 3.269 2.406
Privatno 3.017 3.095 1.853
Mješovito 779 4.669 2.745
UKUPNO 3.905 3.414 2.045

4. IMOVINA I KAPITAL

Prema obrađenim godišnjim statističkim izvještajima za 1999. godinu ukupna aktiva svih poduzetnika po stanju na dan 31.12.1999. godine iznosila je 1.249,3 milijuna kuna i veća je za 10,5% u odnosu na početno stanje 1.1.1999. godine.

U strukturi ukupne aktive najveći dio odnosi na kratkotrajnu imovinu (48,6%) te dugotrajnu imovinu (46,0%). Unutar dugotrajne imovine najveći dio odnosi se na materijalnu imovinu (90,4%).

U strukturi kratkotrajne imovine prevladavaju potraživanja (55,8% ) i zalihe (33,0%). Promatrano prema oblicima vlasništva najveći dio ukupne aktive krajem 1999. godine odnosi se na poduzetnike privatnog vlasništva (75,1%) mješovitog (22,2%) te društvenog (2,8%).

Ukupna aktiva svih poduzetnika s područja Grada Križevaca i Općina Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Orehovec i Kalnik po godišnjim statističkim izvještajima 1999. godine (u kunama).

NAZIV ELEMENTA 01.01.1999. % 31.12.1999. % Indeks
I POTRAŽ.ZA UPIS.A NEUPL.KAP. 15.850 0,0 15.850 0,0 100,0
II DUGOTRAJNA IMOVINA 537.475.148 47,6 575.199.193 46,0 107,0
l. Nematerijalna imovina 5.119.372 0,5 5.103.157 0,4 99,7
2. Materijalna imovina 481.205.904 42.6 519.779.170 41,6 108,0
3. Financijska imovina 50.084.813 4,4 48.970.158 3,9 97,8
4. Potraživanja 1.065.059 0,1 1.346.708 0,1 126,5
III KRATKOTRAJNA IMOVINA 580.356.331 51,3 607.062.125 48,6 104,6
1. Zalihe 196.859.225 17,4 200.124.057 16,0 101,7
2. Potraživanja 332.522.792 29,4 338.784.266 27,1 101.9
3. Financijska imovina 19.779.245 1,7 29.089.562 2,4 147,1
4. Novac na računu i u blagajni 31.195.069 2,8 39.064.240 3,1 125,2
IV PLAĆ.TROŠ.BUD.RAZ.I NED. NAP. PRIH 5.082.910 0,4 7.497.326 0,6 147,5
GUBITAK IZNAD VISINE KAPIT. 7.396.144 0,7 59.515.369 4,7 804,7
UKUPNA AKTIVA 1.130.326.383 100,0 1.249.289.863 100,0 110,5
- Društveno vlasništvo 33.928.093 3,0 34.276.796 2,7 101,0
- Privatno vlasništvo 839.120.520 74,2 937.974.436 75,1 111,8
- Mješovito vlasništvo 257.277.770 22,8 277.038.631 22,2 107,7

Od ukupne aktive i pasive svih poduzetnika, na poduzetnike s područja grada Križevaca odnosi se 94,5 %, na poduzetnike s područja općine Sveti Ivan abno 2,5 %, na poduzetnike općine Sveti Petar Orehovec-2,9-%; te-na poduzetnike s područja općine Kalnik 0,1 %.

U strukturi ukupne pasi|e na dan 31.12.1999.godine najveći udjel imaju kratkoročne obveze(44,5) sa strukturnim smanjenjem od 0,5 poena u odnosu na početno stanje. Ukupna pasiva svih poduzetnika vidljiva je iz slijedećeg pregleda (iznosi u kunama):

NAZIV ELEMENTA 01.01.1999. % 31.12.1999. % Indeks
I KAPITAL I REZERVE 381.306.827 33,7 395.798.342 31,7 103,8
II DUGOROČNA REZERV. 17.774.952 1,6 22.958.320 1,8 129,2
III DUGOROČNE OBVEZE 212.232.080 18,8 201.954.070 16,2 95,2
IV KRATKOROČNE OBVEZE 503.348.016 44,5 613.473.962 49,1 121,9
V ODGOĐENO PLAĆ. TROŠKOVA 15.664.508 1,4 15.105.169 1,2 96,4
UKUPNA PASIVA 1.130.326.383 100,0 1.249.289.863 100,0 110,5

Kapital i rezerve u strukturi ukupne pasive imaju udjel od 33,7%, odnosno 31,7% krajem promatranog razdoblja.

Kao i kod ukupne aktive, tako i kod pasive srednje veliki i veliki poduzetnici (njih 20) imaju najveći udjel u ukupnim izvorima sredstava (71,1% početkom i 69,5% krajem 1999. godine).

Uspoređujući kratkoročne obveze s potraživanjima, uočljivo je da su početkom godine obveze veće od potraživanja preko 1,5 puta, a krajem godine preko 1,8 puta.

 

IZVOR:
GRAD KRIŽEVCI, UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I JAVNE PRIHODE

 

www.krizevci.net