Grad Križevci
Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12

Telefon: 048/681-411 i 681-002, Telefax: 681-207

Gradski upravni odjeli

Upravni odjeli obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga Grada kao i poslove državne uprave prenjetih na Grad.
Upravni odjeli u okviru svog djelokruga, neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih akata Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva, te obavljaju druge poslove koji su im stavljeni u nadležnost odgovarajućim propisima.
Upravni odjeli samostalni su u obavljanju poslova u okviru svoje nadležnosti a za svoj rad odgovorni su Gradskom vijeću i Gradskom poglavarstvu.
Sredstva za rad upravnih odjela osiguravaju se u Proračunu Grada.

Odlukom o ustroju upravnih odjela Grada Križevaca ustrojeni su:

1. Upravni odjel za gospodarstvo, financije i javne prihode - pročelnik Pavao Ištok, dipl.oec.

Upravni odjel za gospodarstvo, financije i javne prihode obavlja upravne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada koji se odnose na gospodarstvo, poduzetništvo, poljoprivredu, šumarstvo, trgovinu, turizam i ugostiteljstvo, a osobito: izraduje smjernice osnova razvoja Grada i programe razvoja pojedinih gospodarskih djelatnosti; izrađuje nacrte općih i drugih akata te obavlja upravne poslove razreza gradskih poreza, komunalne naknade i naknade za traktore; priprema nacrt Proračuna Grada, izmjene i dopune Proračuna i prateće financijske dokumente, izvršava proračunske rashode te izraduje povremena izvješća, polugodišnje i godišnji obračun Proračuna.
Obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom odnosno drugim propisima i općim aktima.


2. Upravni odjel za stambeno-komunalne djelatnosti i uređenje prostora - pročelnik Josip Okroša, dipl.ing. geod.

Upravni odjel za stambeno-komunalne djelatnosti i uređenje prostora obavlja upravne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada koji se odnose na komunalnu djelatnost, urbanizam, graditeljstvo, promet i veze, vodoopskrbu, zaštitu okoliša te stambene i imovinsko pravne poslove. U svom djelokrugu vodi evidenciju poslovnog prostora na području Grada, prati razvoj Komunalnog poduzeća i obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom, odnosno drugim propisima i općim aktima.


3. Upravni odjel za društvene djelatnosti - pročelnik Branko Hrg

Upravni odjel za društvene djelatnosti obavlja upravne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada koji se odnose na: kulturu, šport, tehničku kulturu, informiranje, odgoj i obrazovanje, brigu o djeci predškolske dobi, socijalnu skrb, zdravstvo i zdravstvenu zaštitu, društvene organizacije i udruge gradana te poslove za tijela osnovana za ove djelatnosti, obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom, odnosno drugim propisima i općim aktima


4. Stručna služba Grada kojom rukovodi tajnica Grada Ana Lukačić -Lojen, dipl.prav.

Stručna služba obavlja stručne i administrativno-tehničke i druge poslove u svezi s radom Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i njihovih radnih tijela, a osobito: organizira i priprema sjednice, izrađuje ili sudjeluje u pripremi općih i drugih akata te programa rada Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva, te brine o zakonitosti rada. Izrađuje zaključke i druge akte te prati izvršenje zaključaka. Obavlja poslove uređivanja i izdavanja Službenog vjesnika Grada i stručne poslove za mjesne odbore. Obavlja i druge poslove koji proizlaze iz potrebe nesmetanog funkcioniranja Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva. U okviru Stručne službe obavljaju se administrativno-tehnički poslovi za potrebe upravnih odjela i to: personalni poslovi, poslovi prijemne kancelarije, arhive i otpreme pošte, prijepis i umnožavanje materijala, ekonomata, čišćenja i čuvanja z grade.

 

Posebne telefone pročelnici i tajnica Grada nemaju te se pozivaju na telefon centrale Grada.

 

 

 

www.krizevci.net