Grad Križevci
Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12

Telefon: 048/681-411 i 681-002, Telefax: 681-207

Poglavarstvo

Gradsko poglavarstvo obavlja izvršne poslove lokalne samouprave, te je za svoj rad i za odluke koje donosi odgovorno Gradskom vijeću.
Unutar izvršnih poslova, Gradsko poglavarstvo priprema prijedloge općih akata za Gradsko vijeće, daje mišljenja o prijedlozima koje podnose drugi ovlašateni predlagači, utvrđuje prijedlog Proračuna i Godišnjeg obračuna Proračuna, osigurava izvršenje općih akata koje donosi Gradsko vijeće, usmjerava djelovanje upravnih odjela Grada Križevaca u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, nadzire rad upravnih tijela Grada u samoupravnom djelokrugu, upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada, te prihodima i rashodima Grada te imenuje na temelju javnog natječaja pročelnike upravnih odjela i tajnika Grada (ako nisu članovi Gradskog poglavarstva).

Gradsko poglavarstvo broji 7 članova koje bira Gradsko vijeće većinom glasova svih vijećnika na prijedlog predsjednika Gradskog poglavarstva odnosno gradonačelnika.

Sastav Gradskog poglavarstva:

a) Predsjednik Gradskog poglavarstva

1. Branko Hrg, gradonačelnik

b) Zamjenici predsjednika

2. Davor Konfic, ing., za gospodarstvo,
3. Goran Gregurek, ing, za stambeno - komunalne djelatnosti

c) Članovi:

4. Zdenko Antolčić, za obrtništvo
5. Ivan Mužić, za selo i poljodjelstvo
6. Ivan Knok, za gospodarstvo
7. Zvonimir Sokolić, za stambeno - komunalne djelatnosti

Osim osobne odgovornosti za gore opisana djelovanja rada članovi Gradskog poglavarstva kolektivno su odgovorni za rad Gradskog poglavarstva.

Gradsko poglavarstvo nema stalna radna tijela, te ovisno o potrebi imenuje povremena radna tijela, koja se ovom prilikom neće nabrajati jer nemaju kontinuitet.

 

 

 

 

 

www.krizevci.net