Grad Križevci
Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12

Telefon: 048/681-411 i 681-002, Telefax: 681-207

Gradsko vijeće

Gradsko vijeće ima pravo odlučivanja o potrebama i interesima građana koji interesi su od značaja za Grad, te posebno odlučuje o aktima kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada, zatim o uvjetima i načinu te postupku gospodarenja nekretninama koje su u vlasništvu Grada, odlučuje o gradskim porezima i naknadama te pristojbama i drugim prihodima, donosi proračun, Statut i Poslovnik. Gradsko vijeće može donijeti i odluku o pristupanju nacionalnom savezu jedinica lokalne samouprave te međunarodnim udruženjima lokalnih jedinica drugih država, a sve sukladno propisima koji reguliraju takvo pristupanje. Osim toga Gradsko vijeće obavlja imenovanja, izbore i razrješenja kao npr. predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća, gradonačelnika i njegovog zamjenika, te članove Gradskog poglavarstva, kao i drugih nositelja i predstavnika Gradskog vijeća u tijelima i institucijama određenih zakonom i Statutom Grada. Nadalje, Gradsko vijeće uređuje ustrojstvo i djelokrug gradskih upravnih odjela, te osniva ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti. Gradsko vijeće broji 19 vijećnika i to kako slijedi:

ŽELJKO BRLIĆ
SDP
predsjednik
FRANJO KEMENOVIĆ
HSS
dopredsjednik
   
     
DAVOR BALIĆ
HNS - LS
 
DARIO KONČURAT
HSLS
 
DARKO KOREN
HSS
 
RATKO SOKAČ
HSS
 
TOMISLAV KATANOVIĆ
HSS
 
ELVIRA ZUBČIĆ ĐURIČIĆ
HSS
 
DRAGUTIN GUZALIĆ
HSS
 
SLAVKO ROGINA
HSS
 
NADA ŠEGRT
SDP
 
VILIM JURIĆ
SDP
 
VESNA HORVAT
SDP
 
MATIJA MIKULČIĆ
SDP
 
ROKO BAŠIĆ
HDZ
 
FRANJO HUSINEC
HDZ
 
FRANJO JELUŠIĆ
HDZ
 
RENATA HUSINEC
HDZ
 
PERO MANDIĆ
HDZ
 

 

Radna tijela Gradskog vijeća
   
Odbor za izbor i imenovanja
  Vilim Jurić, predsjednik
  Ratko Sokač
  Dario Končurat
  Franjo Kemenović
   
Odbor za statutarno-pravna pitanja
  Elvira Zubčić-Đuričić, predsjednik
  Vesna Horvat
  Matija Mikulčić
   
   
Odbor za proračun i financije
  Nada Šegrt, predsjednik
  Franjo Kemenović
  Dragutin Guzalić
  Dario Končurat
   
Odbor za prostorno planiranje, komunalne poslove i zaštitu okoliša
  Dragutin Guzalić, predsjednik
  Vilim Jurić
  Željko Brlić
  Darko Koren
   
Odbor za kulturu, prosvjetu i šport
  Davor Balić, predsjednik
  Vesna Horvat
  Tomislav Katanović
  Elvira Zubčić-Đuričić
   
Odbor za gospodarstvo, razvoj, selo i poljodjelstvo
  Željko Brlić, predsjednik
  Slavko Rogina
  Nada Šegrt
  Ratko Sokač
   
Mandatna komisija
  Dario Končurat, predsjednik
  Nada Šegrt
  Pero Mandić

 

Odlukom o ustroju upravnih odjela Grada Križevaca ustrojeni su:

1. Upravni odjel za gospodarstvo, financije i javne prihode - pročelnik Pavao Ištok, dipl.oec.
2. Upravni odjel za stambeno-komunalne djelatnosti i uređenje prostora - pročelnik Josip Okroša, dipl.ing.geod.
3. Upravni odjel za društvene djelatnosti - pročelnik Branko Hrg
4. Stručna služba Grada kojom rukovodi tajnica Grada Ana Lukačić -Lojen, dipl.prav

Posebne telefone pročelnici i tajnica Grada nemaju te se pozivaju na telefon centrale Grada.

Gradske javne ustanove su:

- Pučko otvoreno učilište Križevci (ravnatelj Zdenko Balog),
- Gradska knjižnica Križevci (ravnateljica Marjana Janeš-Žulj),
- Gradski muzej Križevci (ravnatelj Zoran Homen),
- Dječji vrtić Križevci (ravnateljica ).

Sve navedene ustanove su u vlasništvu Grada Križevaca. Ujedno je Komunalno poduzeće Križevci u vlasništvu Grada Križevaca (direktor Stjepan Čut).

Članovi Županijske skupštine sa područja Grada su:

 

 

www.krizevci.net